Regler gällande stadgeenligt årsmöte

Uncategorized

Coronavirusets inverkan på föreningars och förbunds stadgeenliga möten

Enligt föreningslagen är tiden för föreningens stadgeenliga möten fastställda i föreningens stadgar. I stadgarna för idrottsförbund eller föreningar står angivet när föreningens vår- och / eller höstmöte bör hållas.

På grund av rådande situation kan det vara svårt att följa stadgarna och att ordna vårmöte, vilket leder till att mötet kan behöva flyttas. Om en eventuell flytt av mötet besluter föreningens styrelse. Styrelsen är skyldig att värna om medlemmarnas hälsa. Det är också styrelsens uppgift att sammankalla det uppskjutna mötet i enlighet med föreningens stadgar (kallelse till möte, tidsfrister etc.).

Rekommendationen av Finlands Olympiska kommitté är att det stadgeenliga föreningsmötet flyttas till ett senare tillfälle, om det bedöms att  fulföljandet av det medför en hälsorisk. Värnandet om deltagarnas hälsa väger tyngre än föreningens stadgar om mötestidpunkt. Dessutom finns det ingen motivering för att hålla ett möte under en tid då medlemmarna faktiskt inte kan delta i mötet (föreningsdemokrati).

Deltagande på stadgenligt möte på distans, via t.ex. en digital plattform, kräver en anteckning i stadgarna. Om sådan inte finns  kan mötet inte anordnas på distans.

I praktiken har små föreningar också möjlighet att besluta om frågor som hör till ett föreningsmöte, som att godkänna bokslut, utan ett möte. Beslutet måste fattas skriftligen, dateras och undertecknas av varje medlem i föreningen (17 § i föreningslagen).

Ett vanligt (icke-stadgenligt) styrelsemöte i  en förening kan alltid hållas på distans.

Comments are closed.